Statues MOT Foundations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

§ 1 Navn og rettslig stilling
Stiftelsens navn skal være «Stiftelsen MOT Foundation», også kalt «MOT Foundation». Stiftelsen har sitt hovedkontor og kontoradresse i Trondheim kommune.
MOT Foundation er en verdensomfattende, ideell, nonprofitt, religiøst uavhengig og politisk uavhengig stiftelse. MOT Foundation er MOTs globale lisensgiver og eier av MOTs konsept og merkevareprofil.

§ 2 Formål
MOT Foundation skal forebygge sosiale samfunnsproblemer gjennom å sørge for at de internasjonale stiftelsene blir i best mulig stand til å:
utvikle robust ungdom, som inkluderer alle
styrke ungdoms livsmestring, bevissthet og mot – til å leve, bry seg og si nei
medvirke til varmere og tryggere samfunn

Dette gjennom å tilby skoler og kommuner et nøkkelferdig, inspirerende og effektfullt konsept som fremmer velfungerende skoler og bærekraftige lokalsamfunn, som igjen fremmer motstandsdyktighet, livskvalitet, trygge miljø og inkluderende samfunn.

MOT Foundation skal:
forsterke og utvikle MOTs konsept og merkevareprofil
forsterke MOTs internasjonalisering – igjennom å være en dynamisk akselerator for vekst til nye land og implementeringsstøtte til MOT-land
inngå partnerskapsavtale med nasjonale MOT-organisasjoner, og avvikle partnerskapsavtalene ved mislighold
utnevne styreleder og godkjenne CEO og leder kjerneaktivitet i MOT-land

§ 3 Grunnkapital
MOT Foundation har en grunnkapital på kr 200 000.

§ 4 MOT Foundations organer
MOT Foundation har to formelle organer. Styret er MOTs øverste organ. MOT-Guard er et beskyttende organ for MOT Foundation.

§ 5 Beskytterorgan
Stiftelsen skal ha et beskyttende organ, kalt MOT-Guard. Dette organet består av fire – 4 – medlemmer. Organets medlemmer skal ikke motta honorar.

MOT-Guard skal
utpeke styrets leder, nestleder og medlemmer.
fastsette eventuell godtgjørelse til styrets medlemmer.
føre tilsyn med stiftelsens virksomhet, herunder ivaretar MOT Foundations formål, filosofi og identitet.
avgjøre hva som anses som mislighold av partneravtale og andre avtaler knyttet til virksomheten til MOT-Foundation. Dette gjelder også avtaler inngått med MOT Norge.
velge selv sin leder.
Beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret.

MOT-Guard er et rådgivende organ for styret og avgir uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen.
Minimum ett, og maksimum to, av medlemmene i MOT-Guard sitter i styret i MOT Foundation.
De første medlemmene i MOT-Guard består av de oppnevnte styremedlemmer fra årsmøtet i stiftelsen MOT den 22. februar 1997.

MOT-Guard skal avholde møter etter behov, minimum én – 1 – gang årlig. For at gyldig beslutning kan fattes, må flere enn halvparten av MOT-Guard sine medlemmer delta på møtet. MOT-Guard treffer sine vedtak med alminnelig flertall, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. Ved stemmelikhet teller stemmen til MOT-Guard sin leder dobbelt.

MOT-Guard velger erstatter ved et av medlemmenes død, manglende vilje eller evne til å ivareta sitt medlemsverv i MOT-Guard eller dersom et medlem velger å tre ut av MOT-Guard.

§ 6 Styret
MOT Foundation ledes av et styre på mellom 3 og 7 medlemmer, inklusive styreleder.

MOT-Guard (se § 5) utpeker styrets medlemmer. Medlemmene velges for funksjonsperioder à 2 år.

Styreleder, eller annen person utnevnt av denne, berammer styrets møter. For at gyldig beslutning kan fattes, må flere enn halvparten av styrets medlemmer delta på møtet. Styret fatter vedtak med simpelt flertall og ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. Det skal føres protokoll fra styrets møter.

§ 7 Styrets oppgave
Styret er ansvarlig for stiftelsens drift. Det behandler alle saker - budsjett, regnskap, planer for virksomheten, herunder tiltaksplaner for gjennomføring av stiftelsens formål og de tiltak som i den forbindelse iverksettes.

Styret:
forvalter stiftelsen og sørger for forsvarlig organisering av virksomheten.
holder seg orientert om stiftelsens økonomiske stilling samt påser at dens virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene.
kontrollerer stiftelsens drift og resultatoppfølging innenfor MOT Foundations virksomhet.
ansetter daglig leder og fastsetter stillingens lønn og betingelser, og er rådgivere og støttespillere til daglig leder.
velger stiftelsens revisor.
holder styremøter etter behov, minimum to – 2 – ganger årlig.

§ 8 Daglig leder
MOT Foundation skal ha en daglig leder/CEO som skal ha det ansvar og den myndighet som følger av stiftelseslovens regler og de retningslinjer og pålegg styret har gitt.

§ 9 Vedtektsendringer
Beslutning om å endre vedtektene fattes av MOT-Guard, i henhold til forslag fra styret, med ¾ flertall. Vedtektsendringene skal godkjennes av Stiftelsestilsynet.

§ 10 Oppløsning
Beslutning om oppløsning treffes av MOT-Guard når minst ¾ av samtlige medlemmer i MOT-Guard stemmer for dette, og det foreligger en innstilling fra styret som anbefaler oppløsning. Beslutning om oppløsning skal godkjennes av Stiftelsestilsynet.

Ved oppløsning skal MOT Foundations eiendeler fordeles til formål som bidrar til varmere og tryggere samfunn.